css3 button by Css3Menu.com

 


Aktuelno - Novosti

Seminar o prevenciji dopinga u sportu, održaće se u Podgorici, Crna Gora, 21. Jula 2016 u 14.30h Hotel Premier, kongresna sala Cetinje.
 
Seminar se održava pod pokroviteljstvom Olimpijske Solidarnosti a u susret Olimpijskim igrama u Riju. 

Međunarodni seminar o edukaciji i prevenciji dopinga u sportu u organizaciji Savjeta evrope i nacionalne komisiije za borbu protiv dopinga u sportu će biti održan 22.09.2015. godine u Podgorici.

Program seminara možete preuzeti ovdje.

Novu brošuru o dopingu u izdanju Komisije za brbu protiv dopinga u sportu Crne Goru, koju je podržao i UNESCO možete preuzeti ovdje.

Mi smo u stalnom ratu sa prevarantima u sportu. Ali, svakoga dana dobijamo bitke i na kraju ćemo dobiti rat - ekskluzivno za "Vijesti" kazao je Mihael Petru, šef delegacije Savjeta Evrope za borbu protiv dopinga, koja je u protekla dva dana posjetila Crnu Goru.

Grupa eksperata Savjeta Evrope u našu zemlju je došla da vidi kako se implementira Konvencija o borbi protiv dopinga koju je Crna Gora potpisala, ali prije svega da pomogne našoj zemlji da borbu protiv dopinga podigne na još veći nivo.

Sa­sta­nak Re­gi­o­nal­ne an­ti­do­ping or­ga­ni­za­ci­je za is­toč­nu Evro­pu (EERA­DO), kao i obuka za menadžment rezultatima, odr­ža­ni su 08 i 09. 05. 2014. godine u Pod­go­ri­ci, u ho­te­lu „Aurel“ na Sta­rom aero­dro­mu. Na sastanku Borda učestvovali su pred­stav­ni­ci Svjet­ske an­ti­do­ping agen­ci­je WA­DA, i svi članovi EERADO Borda – pred­stav­ni­ci An­ti­do­ping agen­ci­ja osam ze­ma­lja: Al­ba­ni­je, Ma­ke­do­ni­je, BiH, Jer­me­ni­je, Gru­zi­je, Mol­da­vi­je, Azer­bej­dža­na i Cr­ne Go­re.Sastanak Regionalne Antidoping organizacije za istočnu Evropu

Seminar na temu antidopinga u sportu, u organizaciji Komisije za borbu protiv dopinga u sportu - Crne Gore, Uprave za mlade i sport i Crnogorskog Olimpijskog Komiteta pod pokroviteljstvom UNESCO-a će se održati 17. marta 2015. godine u Hotelu Podgorica. Pozivnicu možete naći ovdje.
Powered by CuteNews 
Copyright C 2015 Komisija za borbu protiv dopinga u sportu Crne Gore.
All rights reserved - tomn design.